Skip to main content

Warunki użytkowania strony firmy Moderna

Przed uzyskaniem dostępu do tej witryny internetowej lub skorzystaniem z niej należy uważnie przeczytać niniejsze warunki

Informacje o nas

W niniejszych Warunkach korzystania z witryny internetowej („Warunki”) opisano warunki i zasady korzystania z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Moderna („Moderna”), „my”, „nasz” i „nas”). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w stanie Delaware i mamy siedzibę pod adresem 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Korzystanie z jakichkolwiek treści w Witrynie internetowej lub umieszczanie łączy do nich podlega zasadom określonym w niniejszych Warunkach. Uzyskując dostęp do Witryny internetowej lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na niniejsze Warunki, oraz potwierdza, że wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z Witryny internetowej pomiędzy użytkownikiem a firmą Moderna zostają zastąpione i przestają obowiązywać. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki, nie powinien uzyskiwać dostępu do Witryny internetowej ani z niej korzystać. Korzystając z Witryny internetowej, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik może przeczytać aktualną, obowiązującą kopię niniejszych Warunków w dowolnym momencie, wybierając opcję „Warunki użytkowania” w Witrynie internetowej. Firma Moderna może zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Witryny internetowej po takiej dacie będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmienionych warunków. Jeśli którakolwiek zmiana niniejszych Warunków nie jest dla użytkownika akceptowalna, jedynym dostępnym mu środkiem prawnym jest zaprzestanie dostępu do Witryny internetowej, przeglądania jej i korzystania z niej w inny sposób.

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega również Polityce prywatności firmy Moderna znajdującej się pod adresem www.modernatx.com/privacy-policy, której warunki zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

Wykorzystywanie informacji

Użytkownik może swobodnie przeglądać, uzyskiwać dostęp, pobierać lub wykorzystywać informacje z Witryny internetowej, w tym wszelkie teksty, obrazy, nagrania audio, wideo i oprogramowanie („Informacje”) do własnego tymczasowego, niekomercyjnego użytku. Użytkownikowi nie przysługują prawa do Informacji i nie będzie wykorzystywać, kopiować ani wyświetlać Informacji, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy niniejszych Warunków. Zabrania się wykorzystywania Informacji w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy być właścicielami Informacji lub części Informacji mogą zostać nam udostępnione w ramach ustaleń z podmiotami zewnętrznymi. Informacje są chronione przez prawo własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Nieuprawnione wykorzystanie Informacji może skutkować naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych i innych przepisów. Użytkownik nie może sprzedawać, przenosić, przekazywać, udzielać licencji, udzielać sublicencji ani modyfikować Informacji, ani też powielać, wystawiać, publicznie wykonywać, sporządzać opracowań, rozpowszechniać, przekazywać, ponownie wykorzystywać, umieszczać ani w inny sposób wykorzystywać Informacji w jakikolwiek sposób do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej pisemnej zgody. Użytkownik nie może korzystać z Witryny ani Informacji pochodzących z Witryny (a) w sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje; (b) w sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy bądź który ma niezgodny z prawem lub nieuczciwy cel lub skutek; (c) do przekazania lub zamawiania wysyłki, niezamawianych lub nieupoważnionych materiałów reklamowych lub promocyjnych ani w żadnej innej podobnej formie namawiania (spam); lub (d) do podjęcia nieupoważnionych prób uzyskania dostępu do naszych systemów lub sieci podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywanie lub publikowanie jakichkolwiek Informacji w innej witrynie internetowej lub w środowisku komputerowym podłączonym do sieci w dowolnym celu jest wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia dowolnej części niniejszych Warunków prawo dostępu do Informacji lub korzystania z nich zostanie automatycznie zakończone, a użytkownik niezwłocznie zniszczy wszelkie wykonane kopie tych Informacji. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania, zmiany lub poprawienia Witryny internetowej bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Żadne informacje zawarte w niniejszej Witrynie nie będą uznawane za zaproszenie do inwestycji lub innego obrotu akcjami bądź innymi papierami wartościowymi firmy Moderna.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Należy zachować i powielić każde powiadomienie o prawach autorskich lub inne powiadomienia o prawach własności zawarte w oryginalnych Informacjach na każdej kopii Informacji lub w pobranych Informacjach. Prawa własności intelektualnej do Witryny i Informacji należą do firmy Moderna, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszych partnerów zewnętrznych. Użytkownik powinien założyć, że wszystkie informacje wyświetlane w Witrynie są chronione prawem autorskim, chyba że zaznaczono inaczej, i nie mogą być wykorzystywane bez naszej pisemnej zgody, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach lub w tekście w Witrynie. Łącza do Witryny internetowej nie mogą być umieszczane na żadnej innej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody. Z wyjątkiem powyższego ograniczonego upoważnienia, nie udziela się użytkownikowi żadnej licencji ani praw do Informacji ani praw autorskich firmy Moderna czy innej strony.

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo firmy Moderna („Znaki towarowe Moderna”) używane i wyświetlane w Witrynie internetowej są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Moderna bądź jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. Inne nazwy firm, produktów i usług znajdujące się w Witrynie internetowej mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi należącymi do podmiotów zewnętrznych („Znaki towarowe podmiotów zewnętrznych” a łącznie ze Znakami towarowymi Moderna – „Znaki towarowe”). Żadnych z zapisów w Witrynie ani w niniejszych Warunkach nie należy interpretować jako przyznania, w drodze domniemania, estoppelu lub na innej podstawie, jakiejkolwiek licencji lub prawa, wyraźnego lub dorozumianego, w odniesieniu do dowolnego Znaku towarowego umieszczonego w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Moderna wydawanej odrębnie dla każdego przypadku. Znaki towarowe nie mogą być wykorzystywane do dyskredytowania firmy Moderna lub podmiotu zewnętrznego, produktów lub usług firmy Moderna lub podmiotu zewnętrznego, ani w jakikolwiek sposób (przy zastosowaniu handlowo uzasadnionego osądu), który może zaszkodzić wartości Znaków towarowych. Łącza do Witryny internetowej z innych witryn internetowych powinny być wyłącznie tekstowe, a wykorzystanie jakichkolwiek Znaków towarowych w ramach łącza do dowolnej strony internetowej lub z niej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Moderna jest zabronione. Cała wartość firmy wytworzona w wyniku wykorzystania dowolnego znaku towarowego firmy Moderna będzie obowiązywać na korzyść firmy Moderna.

Niektóre elementy Witryny są chronione przez amerykańskie, stanowe, federalne i międzynarodowe przepisy dotyczące wzornictwa, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i innych aspektów, i nie mogą być kopiowane ani imitowane, w całości ani w części, w żaden sposób, w tym między innymi za pomocą ramek lub odbić lustrzanych. Żadne z Informacji nie mogą być ponownie przekazywane bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Moderna odrębnej dla każdego przypadku.

Porady medyczne

Celem treści w Witrynie internetowej jest stworzenie ogólnego źródła informacji dotyczących omawianego tematu. Moderna nie prowadzi bezpośrednio ani pośrednio praktyki medycznej, nie udziela porad medycznych ani nie świadczy usług medycznych za pośrednictwem Witryny, a żadne informacje zawarte w Witrynie internetowej nie stanowią instrukcji diagnozowania medycznego ani leczenia. Żadne z podanych informacji nie powinny być uznawane za kompletne ani też nie powinny stanowić podstawy do rozpoznania lub leczenia danej osoby. Informacji otrzymanych z Witryny internetowej nie należy wykorzystywać do podejmowania decyzji osobistych, medycznych, prawnych, technicznych ani finansowych. Nie należy ich używać zamiast wizyty, rozmowy telefonicznej, konsultacji ani porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących opieki zdrowotnej należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Łącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty („Witryny zewnętrzne”). Witryny zewnętrzne nie są pod kontrolą firmy Moderna i Moderna nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne w Witrynach zewnętrznych. Takie łącza nie oznaczają, że Moderna poleca lub zatwierdza materiały w Witrynach zewnętrznych lub materiały innych podmiotów, elementów lub usług; ponadto Moderna zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie dostępu użytkowników do Witryn zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść Witryn internetowych, do których podano łącza, i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących treści czy prawidłowości jakichkolwiek materiałów w takich Witrynach zewnętrznych. Podczas pobierania plików ze wszystkich stron internetowych należy podejmować środki ostrożności, aby chronić komputer przed wirusami i innymi programami niszczącymi. Moderna udostępnia łącza do Witryn zewnętrznych jako udogodnienie dla użytkowników, a dostęp do Witryn zewnętrznych, do których umieszczono łącza w tej Witrynie, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych

Witryna internetowa zawiera wyraźne lub dorozumiane oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie postępowań sądowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r., z późniejszymi zmianami, art. 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami oraz art. 21E amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., które opierają się na przekonaniach i założeniach oraz na informacjach aktualnie dostępnych kierownictwu firmy Moderna. Oświadczenia te dotyczą m.in. oczekiwań firmy Moderna dotyczących planów, celów, strategii, przyszłych wyników operacyjnych lub finansowych, planów biznesowych i perspektyw, a także oczekiwań dotyczących badań klinicznych, harmonogramów rozwoju, rozmów z organami regulacyjnymi, programów rozwoju leków, preparatów gotowych do badań i leków eksperymentalnych opracowywanych przez firmę Moderna i jej współpracowników strategicznych. W niektórych przypadkach oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych można zidentyfikować na podstawie terminologii, takiej jak „może”, „powinien”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „przewiduje”, „potencjalny”, „kontynuuje” lub zaprzeczeń tych terminów lub innej porównywalnej terminologii, choć nie wszystkie oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają te słowa. Oświadczenia takie opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa firmy Moderna i podlegają pewnym czynnikom, zagrożeniom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacząco różnić od tych, o których mowa w sposób wyraźny lub dorozumiany w takich oświadczeniach. Uważa się, że informacje przedstawione w Witrynie są aktualne w dniu ich pierwotnej publikacji. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zamieszczone w tej Witrynie internetowej nie stanowią obietnic ani gwarancji i nie należy nadmiernie polegać na tych oświadczeniach, ponieważ wiążą się z nimi znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki, z których wiele znajduje się poza kontrolą firmy Moderna i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacząco różnić od tych, o których mowa w sposób wyraźny lub dorozumiany w takich oświadczeniach. Moderna nie zamierza aktualizować żadnych oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych pojawiających się w Witrynie w przypadku zmiany okoliczności ani z innych przyczyn, a oświadczenia te są aktualne tylko w dniu ich sporządzenia.

Należy pamiętać, że podczas gdy dokumenty składane przez firmę Moderna do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd są dostępne w Witrynie lub za pośrednictwem umieszczonych w niej łączy, żadne informacje zawarte w Witrynie lub dostępne za pośrednictwem umieszczonych w niej łączy nie są włączone przez odniesienie do takich dokumentów ani uważane za część takich dokumentów.

Aktualizacje

Moderna może wprowadzać zmiany, poprawki lub ulepszenia Informacji oraz produktów i programów opisanych w Informacjach w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Chociaż podejmujemy okresowe próby aktualizacji Witryny, Informacje, materiały i usługi świadczone w Witrynie lub za jej pośrednictwem mogą być sporadycznie niedokładne, niekompletne lub nieaktualne i dostarczane w stanie „W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Firma Moderna nie ma obowiązku aktualizowania informacji zawartych w Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji takich informacji. Nie składamy oświadczeń dotyczących kompletności, prawidłowości ani aktualności informacji w Witrynie internetowej i nie zobowiązujemy się do aktualizowania ani zmieniania informacji zawartych w Witrynie internetowej, niezależnie od tego, czy jest to wynik nowych informacji, przyszłych zdarzeń bądź okoliczności czy też innych aspektów. Użytkownik ma obowiązek weryfikować wszelkie informacje zawarte w Witrynie internetowej przed ich wykorzystaniem.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

MODERNA, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I INNE JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, CZŁONKOWIE RADY DYREKTORÓW, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY, WSPÓŁPRACOWNICY STRATEGICZNI I LICENCJODAWCY (ŁĄCZNIE „PODMIOTY MODERNA”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ I NIE PODEJMUJĄ ZOBOWIĄZAŃ, WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WITRYNY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI (W TYM MIEDZY INNYMI TERMINOWOŚCI, AKTUALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU INFORMACJI LUB FAKTU, ŻE WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ PRZY KORZYSTANIU Z WITRYNY INTERNETOWEJ, BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WIARYGODNE).

Ograniczenie odpowiedzialności

PODMIOTY MODERNA NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, WYMIERNE ANI ODSZKODOWANIA SANKCYJNE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY, JEJ WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NIEJ, ANI ZA ŻADNE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA INFORMACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) UTRATĘ DOCHODU LUB PRZYCHODU, (II) UTRATĘ TRANSAKCJI LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, (III) UTRATĘ ZYSKÓW LUB UMÓW, (IV) UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, (V) UTRATĘ DANYCH, (VI) UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, (VII) ZMARNOWANY CZAS ZARZĄDZANIA LUB PRACY BIUROWEJ; ORAZ (VIII) ZA INNE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK POWSTAŁY I CZY WYNIKAJĄ Z DELIKTU (W TYM NIEDBAŁOŚCI), NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY LUB Z INNYCH PRZYCZYN, NAWET JEŚLI SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA. DODATKOWO PODMIOTY MODERNA NIE PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWDZIWOŚĆ, PRAWIDŁOWOŚĆ ANI KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI, ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W INFORMACJACH ANI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY DANYCH LUB INFORMACJI Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ I INFORMACJI NA WŁASNE RYZYKO.

PODMIOTY MODERNA NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW LUB ŻE WITRYNA INTERNETOWA, JEJ SERWER LUB INFORMACJE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB PODOBNYCH ZANIECZYSZCZEŃ BĄDŹ FUNKCJI DESTRUKCYJNYCH. JEŚLI KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI SPOWODOWAŁO POTRZEBĘ SERWISOWANIA LUB WYMIANY SPRZĘTU LUB DANYCH, ŻADEN PODMIOT MODERNA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA POWSTAŁE W TEN SPOSÓB KOSZTY.

WITRYNA INTERNETOWA I INFORMACJE SĄ ZAPEWNIANE W STANIE „W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. PODMIOTY MODERNA WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu określonych gwarancji, ani na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym niektóre z powyższych wykluczeń lub ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika lub mogą nie być egzekwowalne w odniesieniu do użytkownika. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności i nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika w związku z dostępem do Informacji lub korzystaniem z nich. Firma Moderna zastrzega sobie prawo do zamknięcia Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez zobowiązań z tego tytułu.

Informacje dostarczane nam przez użytkownika

Wszelkie wiadomości lub materiały przekazywane nam przez użytkownika pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a firma Moderna nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Wszystko, co użytkownik przesyła lub publikuje, staje się własnością firmy Moderna i może być wykorzystywane przez firmę Moderna i jej podmioty zależne, stowarzyszone, strategicznych współpracowników i zewnętrznych usługodawców w dowolnym celu, w tym między innymi do powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, emitowania i zamieszczania. Firma Moderna i jej jednostki zależne, stowarzyszone, strategiczni współpracownicy i zewnętrzni usługodawcy mogą swobodnie korzystać, bez wynagrodzenia, z wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy specjalistycznej lub technik zawartych w wiadomościach wysyłanych przez użytkownika do Witryny internetowej w dowolnym celu, w tym między innymi w celu badań, rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które wykorzystują lub zawierają takie informacje. Wszelkie informacje przesłane lub przekazane przez użytkownika w Witrynie internetowej mogą być publicznie dostępne. Ważne i prywatne informacje powinny być przez użytkownika chronione. Firma Moderna nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności poczty elektronicznej ani innych informacji przesyłanych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci, z których użytkownik może korzystać.

Produkty na całym świecie

Witryna może zawierać informacje na temat naszych obecnych lub potencjalnych produktów i usług na całym świecie, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do produktu lub usługi w Witrynie internetowej nie oznacza, że taki produkt lub usługa są lub będą dostępne w lokalizacji użytkownika. Produkty, o których mowa w tej witrynie internetowej, mogą podlegać różnym wymogom regulacyjnym, w zależności od kraju użytkowania. W związku z tym odwiedzający mogą zostać powiadomieni, że niektóre części Witryny są przeznaczone wyłącznie dla określonych rodzajów użytkowników będących ekspertami lub tylko dla odbiorców w niektórych krajach. Nie należy interpretować żadnych treści zawartych w Witrynie internetowej jako promocji lub reklamy jakiegokolwiek produktu lub użycia produktu, który nie jest dozwolony przez przepisy prawa i regulacje obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika.

Prawo właściwe

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w swojej jurysdykcji. Dostęp do Witryny internetowej można uzyskać z każdego stanu USA, jak również z innych krajów na całym świecie. W każdym z tych miejsc obowiązują przepisy, które mogą różnić się od przepisów stanu Massachusetts, gdzie firma Moderna ma swoją siedzibę. Uzyskując dostęp do Witryny internetowej, użytkownik i firma Moderna zgadzają się, że wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania przez użytkownika z Witryny internetowej lub zawartych w niej informacji podlegają przepisom prawa stanu Massachusetts, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego. Ponadto w odniesieniu do takich sporów użytkownik i firma Moderna wyrażają zgodę i niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji osobowej i miejscowej sądów z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts.

Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących ograniczeń eksportowych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i nie będzie eksportować ani re-eksportować żadnych Informacji do krajów lub osób objętych zakazem na mocy takich przepisów dotyczących kontroli eksportu. Jeśli użytkownik przebywa w kraju, w którym taki eksport jest zabroniony lub jest osobą lub podmiotem, dla których taki eksport jest zabroniony, nie może pobierać żadnych Informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w swojej jurysdykcji dotyczących importu, eksportu lub reeksportu Informacji.

Informacje są udostępniane z zastrzeżeniem „PRAWA ZASTRZEŻONE”. Wykorzystywanie, powielanie lub ujawnianie danych przez rząd USA podlega ograniczeniom zawartym w przepisach rozdz. 48 CFR (Kodeksu ustaleń federalnych) R 52.227-19 i 48 CFR 252.227-7013 i nast. lub jego następcy. Korzystanie z Witryny internetowej lub Informacji przez rząd Stanów Zjednoczonych stanowi potwierdzenie naszych praw własności do Witryny internetowej i Informacji.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez dowolny właściwy sąd, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełni obowiązujące. Niepodjęcie przez firmę Moderna działań lub niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się praw z tego postanowienia lub innego postanowienia niniejszych Warunków. Zrzeczenie się praw będzie skuteczne wobec firmy Moderna, wyłącznie gdy zostanie sporządzone na piśmie, a ponadto takie zrzeczenie się praw nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się w jakimkolwiek innym lub kolejnym przypadku. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione między użytkownikiem a firmą Moderna na piśmie, niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a firmą Moderna w odniesieniu do przedmiotu Warunków i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, zawarte pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu Warunków. Nagłówki punktów podano wyłącznie dla wygody i nie należy im przypisywać żadnego znaczenia prawnego. Firma Moderna może przenieść prawa własności, kontrolę lub inne prawa na dowolną stronę w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika.

Niniejsze Warunki będą obowiązywać z korzyścią dla naszych następców prawnych, cesjonariuszy, licencjobiorców i sublicencjobiorców.