Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 9 november 2018

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website bezoekt of gebruikt.

Informatie over ons

De gebruiksvoorwaarden van deze website (‘voorwaarden’) beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website die wordt beheerd door (‘Moderna’, ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’) en die zich bevindt op www.modernatx.com (de ‘website’). Wij zijn een vennootschap in Delaware en zijn gevestigd op het adres 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Het gebruiken van enige inhoud op de website is onderworpen aan de bepalingen in deze voorwaarden. Door de website te bezoeken of gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat eerdere overeenkomsten over het gebruik van de website tussen u en Moderna komen te vervallen. Als u niet instemt met de voorwaarden, moet u de website niet bezoeken of gebruiken. Door het gebruik van de website verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

U begrijpt en aanvaardt dat wij deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen. U kunt op elk moment een actuele, geldende kopie van deze voorwaarden lezen door de link ‘Gebruiksvoorwaarden’ op de website te selecteren. Moderna kan deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Wanneer u de website na deze datum gebruikt, betekent dit dat u de herziene voorwaarden aanvaardt. Als een wijziging van deze voorwaarden voor u niet aanvaardbaar is, kunt u alleen nog stoppen met het bezoeken, browsen en anderszins gebruiken van de website.

Uw toegang tot en gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan het privacybeleid van Moderna, dat te vinden is op https://www.modernatx.com/nl-NL/privacy-statement en waarvan de voorwaarden hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen.

Gebruik van informatie

U mag de informatie van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, geluidsopnamen, videobestanden en software (‘informatie’), vrijelijk bekijken, openen, downloaden of gebruiken voor uw eigen tijdelijke, niet-commerciële gebruik. U hebt geen rechten in of op de informatie en u mag de informatie niet gebruiken, kopiëren of weergeven, behalve zoals toegestaan volgens deze voorwaarden. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is geen ander gebruik toegestaan. Wij kunnen eigenaar van de informatie zijn, maar het is ook mogelijk dat delen van de informatie aan ons ter beschikking worden gesteld via regelingen die wij met derden hebben getroffen. De informatie wordt beschermd door Amerikaanse en buitenlandse wetgeving inzake intellectuele eigendom. Ongeoorloofd gebruik van de informatie kan leiden tot schending van wetten op het auteursrecht, het handelsmerkenrecht en andere wetten. U mag de informatie niet zonder onze schriftelijke toestemming verkopen, overdragen, toewijzen, in licentie geven, in sublicentie geven of wijzigen of de informatie op enigerlei wijze reproduceren, weergeven, in het openbaar uitvoeren, een afgeleide versie ervan maken, verspreiden, verzenden, hergebruiken, opnieuw publiceren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. U mag de website of de informatie van de website niet gebruiken (a) op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; (b) op een manier die onwettig of frauduleus is of die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft; (c) om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of andere vormen van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden; of (d) om ongeoorloofde pogingen te ondernemen om toegang tot een van onze systemen of netwerken van derden te verkrijgen. Het gebruiken of plaatsen van de informatie op een andere website of in een computernetwerkomgeving voor enigerlei doel is uitdrukkelijk verboden. Als u enig deel van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht op toegang tot en/of gebruik van de informatie en de website automatisch beëindigd en moet u alle kopieën die u van de informatie hebt gemaakt onmiddellijk vernietigen. Wij behouden ons het recht voor om de website onaangekondigd in te trekken, te wijzigen of te herzien. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om de een of andere reden op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Niets op deze website mag beschouwd worden als een uitnodiging om te beleggen of anderszins te handelen in aandelen of andere effecten van Moderna.

Auteursrecht en Handelsmerken

U moet alle auteursrechtelijke of andere eigendomsrechtelijke vermeldingen in de oorspronkelijke informatie behouden en reproduceren op kopieën die u van de informatie maakt of in informatie die u downloadt. De intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie zijn eigendom van Moderna, onze gelieerde ondernemingen of onze externe partners. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op de website ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet zonder onze schriftelijke toestemming gebruikt mag worden, behalve zoals bepaald in deze voorwaarden of in de tekst op de website. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen geen links naar de website op andere websites worden weergegeven. Met uitzondering van de voorgaande beperkte toestemming wordt geen licentie of recht op de informatie of auteursrecht van Moderna of een andere partij aan u verleend of toegekend.

De op de website gebruikte en weergegeven handelsmerken, dienstmerken en logo’s van Moderna (de ‘ ‘Moderna Handelsmerken’) zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Moderna of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Andere bedrijfs-, product- en dienstnamen op de website kunnen handelsmerken of dienstmerken van derden zijn (de ‘handelsmerken van derden’ en, samen met de Moderna handelsmerken, de ‘handelsmerken’). ZZonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moderna, specifiek voor elk geval, mag niets op de website of in deze voorwaarden uitgelegd worden als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend, op grond van een op de website weergegeven handelsmerk. De handelsmerken mogen niet gebruikt worden om Moderna, een derde of de producten of diensten van Moderna of een derde in diskrediet te brengen of zodanig (naar commercieel redelijk oordeel) dat de goodwill van de handelsmerken kan worden geschaad. Links naar de website vanaf andere sites mogen alleen tekstueel zijn en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moderna is het gebruik van handelsmerken als onderdeel van een link naar of vanaf een website verboden. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van een Moderna Handelsmerk, komt ten goede aan Moderna.

Bepaalde elementen van de website worden beschermd door wetten op het gebied van handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere Amerikaanse, staats-, federale en internationale wetten en mogen op geen enkele wijze volledig of gedeeltelijk gekopieerd of nagebootst worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van omkadering of spiegeling. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moderna voor elk afzonderlijk geval mag de informatie niet opnieuw doorgegeven worden.

Medisch advies

De informatie op deze website is bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Moderna geeft geen medisch advies en verleent geen medische diensten via de website, noch direct noch indirect, en niets op de website is bedoeld als aanwijzing voor een medische diagnose of behandeling. U mag de verstrekte informatie niet als volledig beschouwen of gebruiken om een diagnose of behandeling van een bepaalde persoon voor te stellen. U mag persoonlijke, medische, juridische, technische of financiële beslissingen niet op de informatie van deze website baseren. U mag de informatie niet in plaats van een bezoek, telefoongesprek, consult of advies van uw huisarts of andere bevoegde zorgverlener gebruiken. Als u vragen in verband met uw gezondheid heeft, moet u onmiddellijk uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener raadplegen.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen worden beheerd (‘externe sites’). De externe sites staan niet onder controle van Moderna en Moderna is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op externe sites beschikbaar is. Dergelijke links impliceren geen verwijzing of goedkeuring door Moderna van materiaal op externe sites of van derden, items of diensten en Moderna wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot externe sites af. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte externe sites en doen geen uitspraken over de inhoud of juistheid van materialen op die externe sites. Bij het downloaden van bestanden van iedere website moet u voorzorgsmaatregelen nemen om uw computer tegen virussen en andere destructieve programma’s te beschermen. Moderna biedt voor het gemak van de gebruikers links aan naar externe sites en de toegang tot externe sites die aan deze website zijn gelinkt, is voor eigen risico.

Toekomstgerichte verklaringen

De website bevat expliciete of impliciete toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd, Section 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Section 21E van de Securities Exchange Act van 1934, die gebaseerd zijn op overtuigingen en veronderstellingen en op informatie waarover het management van Moderna momenteel beschikt. Deze verklaringen hebben onder andere betrekking op de verwachtingen van Moderna met betrekking tot plannen, doelstellingen, strategieën, toekomstige operationele of financiële resultaten, bedrijfsplannen en -vooruitzichten, en verwachtingen ten aanzien van klinische studies, ontwikkelingstermijnen, besprekingen met regelgevende instanties, ontwikkelingsprogramma’s, ontwikkelingskandidaten en onderzoeksgeneesmiddelen die door Moderna en strategische partners van Moderna worden ontwikkeld. In sommige gevallen zijn toekomstgerichte verklaringen te herkennen aan woorden als ‘kan’, ‘moet’, ‘verwacht’, ‘is voornemens’, ‘is van plan’, ‘anticipeert’, ‘denkt’, ‘schat’, ‘voorspelt’, ‘potentieel’, ‘voortzetten’ of de ontkenning van deze woorden of andere vergelijkbare terminologie, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze woorden bevatten. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Moderna en zijn onderhevig aan bepaalde factoren, risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die waarnaar in die verklaringen wordt verwezen of die daarin worden geïmpliceerd. De informatie op de website wordt geacht actueel te zijn op de datum van de oorspronkelijke publicatie. De toekomstgerichte verklaringen op deze website zijn geen beloften of garanties en u moet niet overmatig op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen, omdat ze bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen, waarvan er zich veel aan de controle van Moderna onttrekken en waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Moderna is niet voornemens om toekomstgerichte verklaringen op de website bij te werken in geval van veranderende omstandigheden of anderszins en dergelijke verklaringen zijn alleen actueel op de datum waarop ze worden gedaan.

Hoewel Moderna jaarverslagen deponeert bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission die beschikbaar zijn op of via links op de website, wordt geen op of via de website beschikbare informatie door verwijzing in gedeponeerde jaarverslagen opgenomen of als onderdeel ervan beschouwd.

Updates

Moderna kan de informatie en de daarin beschreven producten en programma’s op elk moment onaangekondigd wijzigen, corrigeren en/of verbeteren. Hoewel wij de website regelmatig proberen te actualiseren, kunnen de informatie, materialen en diensten die op of via de website worden aangeboden af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Ze worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden en beschikbaar zijn. Moderna verplicht zich niet om informatie op de website bij te werken en Moderna is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van die informatie. Wij staan niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van informatie op de website en verplichten ons niet om de informatie op de website bij te werken of te herzien, zij het als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie op de website te controleren voordat u zich erop verlaat.

Afwijzing van garanties

MODERNA, DE DOCHTERONDERNEMINGEN EN ANDERE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, STRATEGISCHE MEDEWERKERS EN LICENTIEGEVERS (GEZAMENLIJK DE ‘MODERNA-PARTIJEN’) GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN EN DOEN GEEN TOEZEGGINGEN, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, OVER DE WEBSITE OF DE INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE TIJDIGHEID, ACTUALITEIT, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE OF DAT DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN KUNNEN WORDEN, FOUTLOOS OF BETROUWBAAR ZIJN).

Beperking van aansprakelijkheid

DE MODERNA-PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR (I) INKOMSTEN- OF OMZETDERVING, (II) ZAKELIJKE VERLIEZEN OF BEDRIJFSONDERBREKING, (III) WINSTDERVING OF VERLIES VAN CONTRACTEN, (IV) VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, (V) GEGEVENSVERLIES, (VI) VERLIES VAN GOODWILL, (VII) VERSPILLING VAN MANAGEMENT- OF KANTOORTIJD EN (VIII) VOOR ANDERE VERLIEZEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, HOE DAN OOK ONTSTAAN EN VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR. DE MODERNA-PARTIJEN ZIJN BOVENDIEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE WAARHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, VOOR FOUTEN, VERGISSINGEN OF WEGLATINGEN DAARIN OF VOOR VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN DE GEGEVENS- OF INFORMATIESTROOM DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK. U GEBRUIKT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE OP EIGEN RISICO.

DE MODERNA-PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DE WEBSITE, DE SERVER OF DE INFORMATIE VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE BESMETTINGEN OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN. ALS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE ERTOE LEIDT DAT APPARATUUR OF GEGEVENS ONDERHOUDEN OF VERVANGEN MOETEN WORDEN, IS GEEN VAN DE MODERNA-PARTIJEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIE KOSTEN.

DE WEBSITE EN INFORMATIE WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN EN BESCHIKBAAR ZIJN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. DE MODERNA-PARTIJEN WIJZEN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In sommige rechtsgebieden is de afwijzing of uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige van de bovengenoemde uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn of met betrekking tot u niet uitvoerbaar zijn. Wij zijn evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of virussen op uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de informatie. Moderna behoudt zich het recht voor om de website op elk moment onaangekondigd en zonder aansprakelijkheid stop te zetten.

Informatie die u aan ons verstrekt

Alle berichten of materialen die u per e-mail of anderszins aan ons toestuurt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zijn en worden als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten behandeld en Moderna heeft geen enkele verplichting met betrekking tot die informatie. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van Moderna en kan door Moderna en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, strategische medewerkers en externe dienstverleners gebruikt worden voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, doorgifte, publicatie, uitzending en plaatsing. Moderna en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, strategische medewerkers en externe dienstverleners zijn vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in berichten die u naar de website stuurt, zonder vergoeding aan u te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke informatie gebruiken of omvatten. Alle informatie die u op de website indient of verstrekt, kan openbaar toegankelijk zijn. Belangrijke en privé-informatie moet door u beschermd worden. Moderna is niet aansprakelijk voor het beschermen van de privacy van e-mail of andere informatie die wordt doorgegeven via het internet of andere netwerken die u mogelijk gebruikt.

Wereldwijde producten

De website kan informatie bevatten over onze huidige of eventuele toekomstige wereldwijde producten en diensten, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst op de website impliceert niet dat dit product of deze dienst op uw locatie beschikbaar is of zal zijn. De producten waarnaar op deze website wordt verwezen, kunnen onderworpen zijn aan verschillende wettelijke voorschriften, afhankelijk van het land van gebruik. Bijgevolg kan aan bezoekers meegedeeld worden dat bepaalde delen van de website alleen bedoeld zijn voor bepaalde soorten deskundige gebruikers of alleen voor doelgroepen in bepaalde landen. U mag niets op de website opvatten als promotie of reclame voor een product of voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan volgens de wet- en regelgeving van het land waar u woont.

Toepasselijk recht

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw specifieke rechtsgebied. De website is toegankelijk vanuit elke Amerikaanse staat en vanuit andere landen over de hele wereld. Al deze locaties hebben wetten die kunnen verschillen van die van Massachusetts, waar Moderna is gevestigd. Door de website te bezoeken, komen u en Moderna overeen dat de wetten van de Commonwealth of Massachusetts, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten, van toepassing zijn op alle geschillen die gebaseerd zijn op, voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website of de informatie die deze bevat. Met betrekking tot dergelijke geschillen komen u en Moderna ook overeen en onderwerpen u en Moderna zich hierbij ook aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van elke rechtbank in Boston, Massachusetts.

U houdt zich aan alle toepasselijke exportbeperkingen krachtens de toepasselijke exportwetten en exporteert of herexporteert geen informatie naar landen of personen die op grond van deze exportwetten verboden zijn. Als u zich in een land bevindt waar die export verboden is of een persoon of entiteit bent waarvoor een dergelijke export verboden is, mag u geen informatie downloaden. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving van uw specifieke rechtsgebied met betrekking tot de import, export of herexport van de informatie.

De informatie wordt verstrekt met ‘BEPERKTE RECHTEN’. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen van 48 CFR 52.227-19 en 48 CFR 252.227-7013 en volgende of de opvolger daarvan. Gebruik van de website of informatie door de Amerikaanse overheid houdt erkenning in van onze eigendomsrechten op de website en informatie.

Als een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, heeft de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Als Moderna een bepaling van deze voorwaarden niet uitvoert of handhaaft, mag dit niet uitgelegd worden als een verklaring van afstand van die bepaling of een andere bepaling van deze voorwaarden. Een verklaring van afstand kan niet tegen Moderna ingeroepen worden tenzij dit schriftelijk gebeurt en een dergelijke verklaring van afstand mag niet uitgelegd worden als een verklaring van afstand in een ander of volgend geval. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Moderna en u vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Moderna met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, zij het schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. De titels van de hoofdstukken zijn uitsluitend gemakshalve bedoeld en hebben geen juridische betekenis. Moderna kan zijn eigendom, zeggenschap of andere rechten zonder kennisgeving aan u op elk moment aan een andere partij overdragen.

Deze voorwaarden komen ten goede aan onze opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiehouders en sublicentiehouders.